ENG

ONLINE EĞİTİMLER

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ KOÇLUĞU
Amaç : Orta ve Üst Yönetim kademesindeki bireylerin; kendini tanıması, farkındalık kazanması ve potansiyellerinin açığa çıkarılması ile, yetkinliklerinin desteklenmesi, geliştirilmesi ve etkili liderlik becerilerini sergilemesine yönelik, bir-e-bir uygulanan süreç programıdır.
Hedef Kitle :  Her kademedeki yöneticiler.
İçerik :
Kişinin iş ve özel yaşamı dahil olmak üzere yaşamının tüm alanlarında, mutlu ve başarılı yaşama becerisini arttıran,
Kişinin sahip olduğu içsel kaynaklarının farkına varmasına yardımcı olan ve bu kaynakların istenildiği biçim ve süreklilikte kullanılmasına destek olan,
Kişiyi gerçekte ne istediğine, vizyonuna ve hedeflerine odaklandıran,
Hedeflerine ulaşırken, bu isteği nasıl kararlılıkla ve sürdürülebilir olarak devam ettirebileceğine yönelik, özel bir süreç programıdır.
İş yaşamında liderlik potansiyelini harekete geçirebilmeyi ve koçluk yaklaşımları ile liderlik yapabilmeyi,
Zor durumlara, duygusal düşüşler yaşamadan pratik çözümler üretebilecek farkındalık ve becerileri oluşturmayı,
Öncelikle güçlü iletişim becerilerinin arttırılmasını ve farklı insanlarla çalışabilme becerisini geliştirmeyi,
Yöneticilerin kurumsal hedeflerine ulaşma sürecinde başarılı olmaları için desteklemeyi,
Verimli toplantı ve zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesini,
Yöneticilere koçluk kültürü kazandırarak, uzun vadede koçluk yaklaşımları ile delegasyon, motivasyon ve kontrol fonksiyonlarının geliştirilerek yüksek performanslı takımlar yaratmak sürecinde destek olmayı kapsar.
Yöntem : Bir-e-bir koçluk görüşmesi (online ve/veya yüz yüze)
Süre : Koçluk süreci her biri ortalama 1-1,5 saat süren 10-12 görüşmeden oluşmaktadır.

ETKİN LİDERLİK ATÖLYESİ
Amaç : Günümüzde faaliyet gösterdikleri alanda fark yaratmak isteyen şirketler, rekabet avantajı sağlayacak, sürdürülebilir başarıya ulaştıracak, değişimleri yönetecek ve aynı zamanda da şirket hedeflerini gerçekleştirecek etkin yönetici ve liderlere ihtiyaç duymakta, onları geliştirmenin yollarını aramaktadır. Bu amaçla, mevcut ve potansiyel liderlerin istenilen yönde gelişiminin desteklenmesi kurumlar için çok önemlidir. 
Değişen dünya ile birlikte liderliğin tanımı ve anlamı da değişmeye başladı. Şirketler için artık dünyadaki değişimi yakından takip eden sektörlerindeki değişen dinamiklerin farkında olan ve bu değişimlere en etkin şekilde uyum sağlayabilen, kendini ve özellikle işini geliştiren liderlerin önemi daha da arttı. Bu nedenle şirketlerin kilit noktalardaki kişilerin ve özellikle beyin takımının uzmanlıktan yöneticiliğe, yöneticilikten liderliğe yürüyebilmesi için mevcut bakış açılarını da değiştirmesi gerekir. Bu da ancak içsel bir farkındalık, dönüşüm ve davranış değişikliği ile mümkün olabilmektedir .Bu eğitim programı liderlerin bu konuda gelişimine destek sağlar.
Hedef Kitle:  Yöneticiler
İçerik     :         
Takım Liderlerinin kendilerinin ve liderlik yaptıkları diğer kişilerin davranışlarının altında yatan nedenlerin öğrenilmesine/fark edilmesine yönelik bilgi paylaşımı çerçevesinde ele alınan konu başlıkları şunlardır;
Liderin Şapkaları (Yöneticilik, Liderlik, Koçluk Şapkaları)
• Liderlik Bakış Açıları (Uzman, Yönetici, Koçvari Lider, Vizyoner Lider, Global Lider)
• Davranışların temelinde neler var?
• Kendini ve diğer insanları anlamak, insanı İnsan yapan 4D;
• Beyin- Zihin sistemleri, duygulara ve davranışlara olan etkisi
• 4D yaklaşımı farkındalığı ile ekibi motive etmek
Öz değerleri dikkate alarak takımın performansını arttırmak
Takım Lideri olarak ekibin gelişimini desteklemek amacıyla etkili geri bildirim almak ve vermek
Koçvari lider olarak güçlü soru sorma ve etkili dinleme kavramları 
Takım enerjisini hissedebilmek, uyum veya uyumsuzluğun farkına varmak ve çözüm üretmek
Negatif ve pozitif düşünce sisteminin farkına varmak, pozitife (bardağın dolu tarafına) yönlendirmek
Eğitim interaktif yapıda olup, Takım Liderlerinin pratikte kullanabilecekleri araç ve uygulamalar eğitim sırasında gerçekleştirilir.
Yöntem : Takım Koçluğu, Anlatım, Atölye
Süre : 18 saat online eğitim, 6 adet online bire bir koçluk

KOÇLUK BECERİLERİ EĞİTİMİ
Amaç :Küreselleşme ve artan rekabet, iş hayatını her geçen gün daha da karmaşıklaştırmakta, çalışanlar üzerinde baskı oluşturmakta ve yöneticilerin koşuşturmaca içerisinde neredeyse kendisini unuttuğu bir ortam yaratmaktadır.
Böylesi bir ortamda yöneticiler mevcut bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilave olarak farklı fikirlere, yaratıcı düşüncelere ve en önemlisi de davranışsal açıdan çok daha farklı ve etkin yaklaşımlara ihtiyaç duymaktadırlar.
Lider yönetici mevcut görevlerini yerine getirirken, aynı zamanda ondan “etkin ve verimli çalışan bir takım yaratması”, “vizyon oluşturması ve strateji geliştirmesi”, “hedeflerini gerçekleştirmesi ve sonuç alması”, “şirket değerlerini ve kültürünü benimseyip, tüm ekibinin de benimsemesini sağlaması”, “çalışanları ve müşterileri memnun etmesi”, “Zor durumlarda, duygusal düşüşler yaşamadan, pratik çözümler üretebilecek becerilere sahip olması”, “iş ilişkilerini başarı ile yönetmesi” beklenir. Bu eğitim programı liderlerin bu konuda gelişimine destek sağlar.
Hedef Kitle:  Yöneticiler
İçerik     :         
• Liderlik Şapkaları ( Yöneticilik, Liderlik ve Koçluk ) ve etkin kullanımı
Koçluk nedir ne değildir temel kavramları 
Koçluk yaklaşımıyla iş ve özel yaşamın fotoğraflarını çekmek ve denge oluşturmak 
 Koçluğun 5 adımı
Konu belirle, Çerçeveyi çiz, 
Farkındalık yarat,
Seçenekler ve seçim
Taahhüt ve sorumluluk
Etkin dinleme, Güçlü soru sorma
Yansıtma, Takdir
Koçluk sürecini ekibini ve kendini yönetirken nasıl kullanabilirsin
Yöntem : Takım Koçluğu, Anlatım, Atölye
Süre : 18 saat online eğitim, 6 adet online bire bir koçluk

ETKİLİ GERİ BİLDİRİM EĞİTİMİ
Amaç : Performans Değerlendirme dönemlerinde yöneticilerin, bir taraftan çalışanlarının performanslarını sistematik olarak değerlendirmeleri, diğer taraftan bu değerlendirmelerini görüşmeler yoluyla ve geri bildirim vererek gerçekleştirmeleri beklenir. Aslında geri bildirim sadece performans değerlendirme dönemlerinde değil gerektiğinde ve sürekli olarak verilmelidir. 
Çalışanlardan sık sık duyulan cümleler; «yöneticilerinin kendilerine geri bildirim vermediği, sadece eleştirildikleri» şeklindedir. 
Bu eğitimde özellikle geri bildirim vermek kadar almanın da önemli olduğu vurgulanmaktadır.
Hedef Kitle:  Geri bildirim alan ve veren tüm taraflar
İçerik:         
Performans görüşmelerinde geri bildirim eğitiminde aşağıdaki konuların işlenmesi hedeflenmektedir;
• Liderliğe Giriş ve Liderin Bakış Açıları 
• İnsan Davranışlarının Temeli
• Beyin Sistemleri ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi
• Duyu Odakları, Değerler, Duygular, Dokunuşlar = Davranışlar
• İş ve Özel Yaşamdaki Psikolojik Oyunların Farkına Varma
• Kendinin ve Diğerlerinin Duygu ve Değerlerinin Farkına Varmak ve İlişkiyi Yönetebilmek
• Güçlü Yönlerin Keşfi ve Harekete Geçirmeye Katkısı
• Takdir Etmenin Önemi ve Motivasyona Etkisi
• Geri bildirimin Tanımı ve Çift Yönlülük Kavramı
Yöntem : Anlatım, Atölye
Süre : 12 saat online eğitim

RESILIENT LİDER, SÜRDÜRÜLEBİLİR LİDERLİK
Amaç : Her koşulda bir «Çınar» gibi ayakta kalabilmek ve güçlü olabilmek
Hedef Kitle:  Bu konuda gelişime açık olan tüm çalışanlar
İçerik:         
• Bilgi Paylaşımı;
• Kendini tanımak, insanı anlamak
• Beyin sistemleri ve zihinsel programların davranışlara etkisi
• Dokunuşlar, tutum ve davranışlar
• Duygular ve hayatımıza etkileri
• Bilgiyi  işleme biçimimiz ve duyu odakları ile etkin iletişimi güçlendirme
• Bizi biz yapan öz değerler ve hayatımıza etkisi
• Stres yaratan, baskı oluşturan negatif duyguların farkına varılması
• Kimliklerin farkına varılması ve davranışlarımızdaki etkisi 
•Stresi anlama; Doğum stresi, ölüm stresi ( faydalı stres, zararlı stres )
• Uygulama;
• Kişisel vizyon oluşturma
• Negatif Durumla yüzleşme ve kabul
• Anlamlandırma
• Affetme ve helalleşme
• Negatif duygu kaydının azaltılması
• Pozitif duygu kaydının artırılması
• Değerli hissetme
• Kimlikleri « BEN» kimliği ile hizalama 
Yöntem : Koçluk yaklaşımı ile anlatım ve uygulamalar
Süre :12 saat online eğitim

STRESSİZ BİR  YAŞAM- STRESİ YOK ETME VE YÖNETME BECERİLERİ EĞİTİMİ
Amaç : Eğitimin amacı katılımcıların stresin oluşumu, kaynağı ve yapısı hakkında bilgi sahibi olmalarını; kendi stres oluşumlarına, yapılarına ve kaynaklarına ilişkin farkındalık kazanmalarını; streslerini yönetmeyi, stersin sebep olduğu olumsuz duygu, düşüncelerini yok etmeyi ve stresi engelleyici uygulama, araçlar ve yetkinlikler kazanmalarını sağlamaktır
Hedef Kitle:  Stresini yönetmek ve stressiz, kaliteli, verimli bir hayat arzu eden herkes.
İçerik:         
• Stres, stresin yapısı ve stresin kaynakları
• Kişisel stres yapısının ve kaynaklarının belirlenmesi
• Stres ve bilinçaltı ilişkisi: Stresin bilinçaltı kökenleri
• Stresi tetikleyen kişisel bilinçaltı durumların keşfi
• Stresin zihin, beyin, beden, ruhsal durum, düşünce ve davranış üzerindeki etkileri 
• Stresliyken ben kimim?
• Zihinsel kurgular ve stres
• Stres Döngüsü ve kişisel stres döngüsünün belirlenmesi
• Stres Döngüsünü Kırmak: Stresi Yönetme Teknikleri ve Uygulamalar:
• Stres Yönetiminde NLP (Neuro Linguistic Programming) Teknikleri
• Çıpalalar – Kişisel Kaynak çıpası oluşturma
• Stresin yarattığı olumsuz duyguları yok etme  
• Stresi tetikleyen olumsuz iç sesleri yok etme, Stresi tetikleyen olumsuz düşünceleri ve zihin kurgularını yok etme
• Görselleştirme ve pozitif zihinsel yaratım
• Stres yönetiminde EFT ( Emotional Freedom Technique)
• Rahatlama ve gevşeme teknikleri
• Kişisel «Stres Savar» oluşturma
Yöntem : Uygulamalı anlatım
Süre : 12 saat online eğitim

PSİKOLOJİK OYUNLAR EĞİTİMİ
Amaç : Farklı kültürler, kişiler, kuşaklar arası iletişimi etkin, verimli ve ılımlı bir temele oturtmak, insanlar arası ilişkileri çözümlemek, kendini tanımak ve yönetmek 
Hedef: Kitle: Genel
İçerik:         
• Değerlilik algısı nedir? Nasıl şekillenir? Değişmesi mümkün müdür?
• Hepimiz kazanmak için doğarız, bu algımız sonradan nasıl değişikliğe uğrar?
• Diğerlerinin değerlilik algılarına dokunmak nasıl mümkün olur?
• Bizi dışarıya yansıtan davranış kalıplarımız neler? Kendimizi nasıl algılıyoruz, dışarıdan nasıl görünüyoruz?
• Yardım etmenin, destek vermenin sınır aşırı aşıldığında nasıl bir tehlike var?
• Kişilerin birbirini suçladığı, şikayet ettiği, imalı konuştuğu, hep başkasının bir şeyler yapmasını beklediği ortamlarda nasıl o psikolojik oyunun dışında dururuz?
• Olumlu, etkin ve verimli iletişim sırları…
Yöntem : Anlatım, Atölye, Fasilitasyon, Koçluk, 
Süre : 12 saat online eğitim

FARKINDALIK VE ETKİLİ İLETİŞİM ATÖLYESİ
Amaç : Farkındalık ve Etkili İletişim Atölyesi’nde temel amaç;
Takım üyelerinin biri birilerinin sesini duyması ve kazan kazana doğru yol almalarını sağlayacak iletişim yollarının açılması ve farkındalık geliştirme çalışması yapmaktır.
Hedef Kitle: İhtiyaç hisseden tüm personel
İçerik:         
Ele alınan konu başlıkları şunlardır;

• Liderliğe Giriş ve Liderin Bakış Açıları 
• İnsan Davranışlarının Temeli
• Zihin, Beyin Sistemleri ve Davranışlar Üzerindeki Etkisi
• Duyu Odakları, Değerler, Duygular, Dokunuşlar = Davranışlar
• İş ve Özel Yaşamdaki Psikolojik Oyunların Farkına Varma
• Kendinin ve Diğerlerinin Duygu ve Değerlerinin Farkına Varmak ve Yönetebilmek
•Yaşamın Her Alanındaki Karar Mekanizmaları 
• Karar Vermedeki İç ve Dış Engeller
• Güçlü Yönlerin Keşfi ve Harekete Geçmeye Katkısı
• İş ve Yaşam Dengesi
Yöntem : Grup Koçluğu, Eğitim, Pratik Uygulamalar
Süre : 12 saat online eğitim© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

icf bireysel koçluk