KOÇLUK NEDİR?

Koç Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

1995 yılında kurulan Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), kendisini yüksek standartlar koyarak koçluk mesleğini geliştirmek, bağımsız elektrifikasyon sağlamak ve akreditife koçlar için dünya çapında bir iletişim ağı oluşturmak amacına adamış küresel bir kurumdur.

Yaklaşık 100 ülkede ve 26,000 den fazla profesyonel koç üyesi ile Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) küresel anlamda koçluk mesleğinin sesi olmaktadır.

Uluslararası Koçluk Federasyonunun asıl amacı: Profesyonel koçluk sanatını, ilmini ve uygulamasını ilerletmektir.

Koçluğun henüz üniversitelerde standart bir eğitimi bulunmasa da, uluslararası alanda çok iyi ve etkin eğitim programları sunan okullar mevcuttur, Bu eğitim programlarının hangilerinin akredite olduğunu öğrenmek için başvurulabilecek en iyi kaynak Uluslararası Koçlar Federasyonu ICF’in web sitesidir.

www.coachfederation.org             www.icfturkey.org

Koçun sahip olduğu geçmiş deneyimleri genellikle danışan ile uyum sağlaması ve aynı dili konuşabilmesini kolaylaştırmasına yardımcı olmakla birlikte, koçluğun gereklerini en iyi şekilde uygulayan iyi bir koç için çok da elzem olmayabilir. İş deneyimi kadar, belki de daha da önemli olan ise kişinin bir koç olarak deneyimi. Yani gerçekleştirdiği koçluk saatidir.

Tek başına ICF üyeliği, koçun deneyimleri ve becerileri hakkında fikir vermeyecektir. Gerçek standard ICF’in kabul ettiği ve beklediği ağır akreditasyon sürecinden geçmek ve ACC, PCC, MCC gibi çeşitli koçluk seviyelerine sahip olabilmektir.

 

Koçluk Nedir?

 Kimler Koçluk Alır?

Koç, danışman,psikolog, mentor arasındaki fark nedir?
Neden ICF Koçları ile Çalışmalısınız?

 
ICF Etik Kuralları Nelerdir?

 

Önsöz

ICF, koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle, ICF tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koçsüpervizörleri,koçluk eğitmenleri ve koçluk öğrencileri), etik davranış öğe ve ilkelerine bağlı olmalarını ve ICF temel koçluk yetkinliklerini etkin bir şekilde uzmanlık alanlarında kullanmalarını bekler.

Etik Kurallar, ICF temel değerleri ve ICF koçluk tanımına bağlantılı olarak, tüm ICF Üyeleri için uygun prensipleri, yükümlülük veyürürlüğe koyulabilir uygulamastandartlarını sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm ICF üyeleri ve ICF Unvanlı koçlar aşağıda yer alan Etik Kurallarauymayıtaahhüt ederler.

Birinci Bölüm: Tanımlar

Koçluk: Koçluk, müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini maksimize etmek amacıyla düşünce doğurucu ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

ICF Koçu: ICF Koçu, ICF Profesyonel Temel Yetkinliklerini uygulamayı kabul eder ve ICF Etik Kurallarına uyma yükümlülüğünüalmaya ant içer.

Profesyonel Koçluk İlişkisi: Koçluk ilişkisi, koçluk süreci tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı (sözleşme dahil) kapsıyorsa vardır.

Koçluk İlişkisindeki Roller: Koçluk ilişkisindeki rolleri netleştirirken müşteri ile sponsor arasındaki ayrımı da belirtmek gerekir. Çoğunlukla müşteri ve sponsor aynı kişilerdir ve bu durumda müşteri olarak adlandırılır. Bir ayrım söz konusu olduğunda ICF bu rolleri aşağıdaki gibi tanımlar:

Müşteri: Müşteri / Koçluk Alan koçluk hizmeti verilen kişidir.

Sponsor: Ödemeyi yapan ve/veya koçluk hizmetinin verilmesini organize eden, yapan kurum ve onun temsilcileridir.Tüm durumlarda, koçluk bağlantı sözleşmeleri hem müşterinin, hem sponsorun hakları, rolleri ve sorumluluklarını, bunlar aynı kişi değilse açıkça belirlemelidir.

Öğrenci: Bir koçluk eğitim programına kayıtlı veya koçluk sürecini öğrenmek, geliştirmek amacıyla veya koçluk becerilerini geliştirmek için mentor koç veya koç süpervizörü ileçalışan kişidir.

Çıkar Çatışması: Bir koç ve profesyonel olarak, koçun resmi görevlerini objektif olarak yapmasını etkileyecek gibi gözükecek yeterlikte özel veya kişisel çıkarı olduğu bir durum.
İkinci Bölüm: ICF Etik Davranış Standartları

Kısım 1: Genel Olarak Profesyonel Davranış

Bir koç olarak, ben:

Koçluk eğitimi, koç mentorluğu, koç süpervizörlüğü de dahil olmak üzere tüm koçluk etkileşimlerimde,ICF Etik Kurallarına uygun olarak kendi davranışlarımı yöneteceğim.

Benim veya başkalarının dahil olduğu herhangi bir etik kuralın çiğnenmesi veya muhtemel ihlali hakkında bilgim olur olmaz, koç,koç mentoru veya eğitimciye yönelik uygun aksiyonlar alacağımı ve/veyaICF ile irtibata geçeceğimi taahhüt ediyorum.

Etik Kurallarda belirlenen sorumluluklardan haberdar edilmeleri gerekebilecek kurumlar, çalışanları, sponsorlar, koçlar da dahil olmak üzere diğer kişiler ile iletişime geçeceğim ve onlarda farkındalık oluşturacağım.

Mesleki etkinliklerimde yaş, ırk, cinsiyet etnik köken, cinsel yönelim, din, ulusal köken veya engellilik dahil olmak üzere yasadışı ayrımcılıktan uzak duracağım.

Bir koç olarak sunduklarım, koçluk mesleği ve ICF hakkında yaptığım yazılı ve sözlü açıklamalarda doğru ve gerçek beyanlarda bulunacağım.

Koçluk niteliklerimi, uzmanlığımı, deneyimlerimi, eğitimlerimi, sertifikasyonlarımı ve ICF unvanlarımı doğru olarak belirteceğim.

Başkalarının çabalarını ve katkılarını tanıyıp, takdir edeceğim ve yalnızca kendime ait malzemeler için sahiplik iddiasında bulunacağım. Bu kuralı ihlal etmenin beni üçüncü kişiler tarafından açılabilecekdavalarla karşı karşıya getireceğinin farkındayım.

Koçluk performansımı veya profesyonel koçluk ilişkilerimi bozan, onlarla çatışan veya onlara karışan kişisel konularımı her zaman tanımaya gayret edeceğim. Gerçekler ve durumlar gerektirdiği takdirde derhal uygun profesyonel destek isteyeceğim, ve koçluk ilişki(leri)mi bir süre askıya almak veya tamamen sona erdirmek de dahil olmak üzere uygun aksiyona karar vereceğim.

Etik Kuralların, müşteriler, sponsorlar, öğrenciler, mentorluk ve süpervizyon ilişkilerim için geçerli olduğunun farkındayım.

Araştırmalarımı yeterlilik, dürüstlük ve genel kabul görmüş bilimsel standartlar ve konuya ilişkin uygulanabilir kılavuzlar çerçevesinde yapacak ve raporlayacağım. Araştırmalarım ilgili kişilerin gerekli onayı ve rızası ile ve katılımcıları olası zararlardan koruyacak bir yaklaşımla yürütülecektir. Bütün araştırma çabaları, araştırmanın yapıldığı ülkenin yürürlükteki yasaları ile uyumlu olacak tarzda gerçekleştirilecektir.

Koçluk bağlantılarım süresince alınan tüm kayıtların, elektronik dosyalar ve mesajlaşmalar dahil,gizliliği, güvenliği ve kişiye özel oluşunu gözönüne alacak ve geçerli yasalar ve anlaşmalarla uyumlu olacak şekilde koruyacağım, saklayacağım ve yok edeceğim.

ICF üye iletişim bilgilerini (e-posta adresleri, telefon numaraları, vb.) ICF’ce yetkilendirilen tarzda ve kapsamda kullanacağım.

Kısım 2: Çıkar Çatışmaları

Bir koç olarak, ben;

Mevcut ve olası çıkar çatışmalarını bilinçli bir şekilde tanımlamaya çalışacağım ve bu tür çatışmaları açıkça ifşa edeceğim. Bu tür bir çatışma ortaya çıkarsa da bu süreçten çekilmeyi önereceğim.

İç koç olarak, rolleri netleşitreceğim. Tüm ilgili taraflar ile koçluk ve diğer fonksiyonel roller arasında oluşabilecek çıkar çatışmalarını gözden geçirecek ve sınırları net olarak belirleyeceğim.
Gönderilen müşteriler nedeni ile üçüncü kişilere ödemeyi veya üçüncü kişilerdenalmayı beklediğim bedeller konusunda müşterimi ve onun sponsorunu bilgilendireceğim.
Karşılığı ne biçiminde ödenirse ödensin, adil bir koç/müşteri ilişkisini gözeteceğim.

Kısım 3: Müşteriler ile Profesyonel Davranış:

Bir koç olarak, ben:

Müşterilerin, potansiyel müşterilerin veya sponsorlarınkoçluk sürecinin veya koç olarak kendiminpotansiyel değeri konusunda,etik olarak doğru olduğunu bildiklerimi anlatacağım.
Müşterime ve sponsor(lar)a, ilk toplantıda veya öncesinde, koçluğun doğasını, gizliliğin doğası ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve koçluk anlaşma veya sözleşmesinin diğer tüm koşullarını titizlikle açıklayacağım ve bunları anlamalarını sağlamaya gayret edeceğim.

Koçluk ilişkisine başlamadan önce müşterilerim ve sponsor(lar)la açık, koçluk hizmet anlaşmaları veya sözleşmeleri yapacağım ve bunlara uyacağım. Bu anlaşma veya sözleşme, ilgili tüm tarafların rolleri, sorumlulukları ve haklarını içerecektir.

Müşterilerim ve sponsorlarla olabilecek herhangi bir fiziksel veya farklı etkileşimimi düzenleyen net, uygun ve kültürel duyarlılık taşıyan sınırların farkında olmaktan vebunları belirlemekten sorumlu olacağım.

Mevcut müşterilerim ve sponsorları veya öğrenciler, mentorluk alanlar, süpervizyon alanlardahilherhangi bir cinsel veya romantik yakınlığa girmekten kaçınacağım. Dahası, benim destek personelim ve / veya yardımcılarım da dahil olmak üzere taraflar arasında herhangi bir potansiyel cinsel yakınlık olasılığına karşı tetikte olacak ve genel güvenli bir ortam sağlamak amacıyla konuya eğilmek veya bağlantıyı iptal etmek üzere uygun önlemleri alacağım.

Anlaşma veya sözleşme şartlarına uygun olmak kaydıyla, sürecin herhangi bir aşamasında müşterimin koçluk ilişkisini sona erdirebilme hakkına saygı duyacağım. Müşterinin koçluk ilişkimizden sağladığı yararda değişiklik olduğuna ilişkin belirtiler konusunda tetikte olacağım,

Başka bir koç veya başka bir kaynaktan daha iyi bir hizmet alacağına inanırsam, müşteriyi veya sponsoru bu değişimi yapması için yüreklendireceğim.Gerektiğinde veya uygun olduğunda müşterime başka profesyonellerden hizmet alması konusunda tavsiyede bulunacağım.

Kısım 4: Gizlilik / Mahremiyet

Bir koç olarak, ben:

Tüm müşteri ve sponsor bilgileri ile ilgili, yasalar aksini gerektirmedikçe, en üst düzeyde gizlilik sağlayacağım.

Koç, müşteri ve sponsor arasında koçluk bilgilerinin ne şekilde paylaşılacağı konusunda açık bir anlaşma yapacağım.

Koç, koç mentoru, koç süpervizörü, öğrenci koçların eğitimcisi konumundayken, müşteri ve sponsorla, öğrenciyle, mentorluk veya süpervizyon alanlahangi koşullar altında gizliliğin muhafaza edilemez olduğu (örneğin; yasadışı faaliyet, geçerli bir mahkeme emri uyarınca ya da mahkeme celbi; kendine veya başkalarına yakın veya muhtemel zarar verme riski; vb.) konusunda net bir anlaşma yapacağım. ve müşterinin ve, sponsorunun, öğrencinin, mentorluk veya süpervizyon alanın rızasıyla ve bilerek bu gizlilik sınırını kabul ettiğini yazılı olarak vermesini sağlayacağım. Yukarıdaki durumlardan birinin uygulanabilirliğine makul biçimdeinanıyorsam,ilgili yetkilileri bilgilendirmem gerekebilir.

Müşterilerime ve onların sponsorlarına verdiğim hizmetlerde benimle çalışanların tümünün ICF Etik Kuralları Kısım 4, Madde 26’da yer alan Gizlilik/Mahremiyet standartları ve uygulanabildiği ölçüde tüm ICF Etik Kurallarına bağlı kalmalarını talep edeceğim/şart koşacağım.

Kısım 5: Sürekli Gelişim

Bir koç olarak, ben:

Mesleki becerilerimin sürekli ve devam eden gelişim ihtiyacınıkarşılamayı taahhüt ederim.
Üçüncü Bölüm: ICF Etik Yemini

ICF Koçu olarak, müşterilerime ve sponsorlara, iş arkadaşlarıma ve genel anlamdatopluma karşı etik ve yasal sorumluluklarımı biliyor ve bunlara uyacağımı kabul ediyorum.

ICF Etik Kurallarına uyacağıma, koçluk ,mentorluk, eğitim , süpervizyon hizmeti vereceğim kişilere bu standartları uygulayacağıma and içiyorum.

Eğer, bu Etik Yemini veya ICF Etik Kurallarının herhangi bir maddesini ihlal edersemICF’in tamamen kendi takdiri ile beni böyle yapmaktan dolayı sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Dahası, herhangi bir ihlal durumunda ICF’e karşı hesap verebilirliğimin, ICF üyeliğimin ve/veya ICF unvanlarımın elimden alınması gibi yaptırımları da içerebileceğini kabul ediyorum.

Etik Uygulama Gözden Geçirme Süreci hakkında, bir şikayet başvurusu da dahil olmak üzere daha fazla bilgi için, lütfen tıklayın.

ICF Global Yönetim Kurulu Tarafından Haziran 2015 de kabul edilmiştir.© 2016 The Coaching Company  design by GZYSRGL developed by Netkolog

emcc kariyer koçluğu
icf bireysel koçluk